Роз’яснення деяких норм Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Роз’яснення деяких норм Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та ауди-торівАудиторська палата України дала роз’яснення щодо порядку внесення інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту.

Правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні визначає Закон Украї-ни «Про аудиторську діяльність». Рішенням АПУ від 26.05.2011 № 231/9 на підставі статті 11 Закону було затверджено зміни до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів шляхом викладення його в новій редакції (далі – Порядок).

Пунктом 1.2. Порядку передбачено, що Реєстр додатково містить Перелік аудитор-ських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту.

До цього розділу згідно пункту 2.1.3 Порядку ведення Реєстру вноситься інформація про аудиторські фірми за критеріями, наявність яких надасть змогу забезпечити належну якість надання аудиторських послуг з проведення обов’язкового аудиту.

При цьому створення Переліку аудиторських фірм не встановлює ніяких обмежень  прав на здійснення аудиторської діяльності.

Відповідно до пункту 2.1.3. Порядку до Переліку аудиторських фірм вноситься ін-формація про аудиторські фірми:

а) за трудовим договором за основним місцем роботи в яких працює не менше трьох аудиторів;

б) щодо яких є рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості аудиторських послуг;

в) що уклали договір страхування професійної відповідальності перед третіми осо-бами – замовниками аудиту;

г) які є публічними для суспільства через розкриття на власному веб-сайті в мережі Інтернет такої інформації:

назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код, адреса місцезнаходження, контакт-ний телефон та адреса електронної пошти;
посада, ПІБ, номер і дата видачі сертифіката, контактний номер телефону керівника аудиторської фірми;
назва підрозділу (посади), що відповідає за внутрішній контроль якості, ПІБ керів-ника підрозділу (посадової особи), контактний телефон та адреса електронної пошти (за наявності);
копія свідоцтва про відповідність системи контролю якості;
копія документа, що підтверджує укладення договору страхування професійної від-повідальності;
інформація про проведення аудиту суб’єктів господарювання, визначених у статті 8 Закону «Про аудиторську діяльність», а саме: перелік суб’єктів, у яких аудиторська фірма провела обов’язковий аудит протягом попереднього календарного року.

Відповідно до пункту 2.3. Порядку для внесення інформації до Переліку аудиторсь-ких фірм заявник подає до АПУ такі документи:

а) заяву про внесення інформації до Переліку аудиторських фірм (додаток 5 до По-рядку);

б) витяг (копію) з наказу про прийняття на роботу до аудиторської фірми аудиторів за основним місцем роботи, завірені заявником копії трудової книжки аудиторів та копії сертифікатів аудиторів;

в) копію договору або іншого документа (поліс) про страхування професійної відпо-відальності перед третіми особами – замовниками аудиту;

г) копію сторінки веб-сайту у мережі Інтернет аудиторської фірми, що містить інфо-рмацію, визначену підпунктом г) пункту 2.1.3 цього Порядку;

ґ) довідку про наявність у заявника умов, що забезпечують дієву систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації відповідно до вимог, уста-новлених АПУ.

Звертаємо увагу на те, що копії документів, передбачені підпунктом б) зазначеного вище пункту Порядку, аудиторська фірма подає щодо аудиторів, які працюють за основ-ним місцем роботи в такій аудиторській фірмі.

Нормами Порядку та нормами інших документів АПУ не встановлено будь-яких до-даткових вимог до договору страхування професійної відповідальності, який подається до АПУ з метою внесення інформації до Переліку, та вимог до розміру суми страхового пок-риття.

Щодо порядку виконання підпункту г) пункту 2.3 Порядку аудиторська фірма по-винна подати до АПУ сторінки власного веб-сайту у мережі Інтернет у роздрукованому вигляді, на яких розміщена інформація, що вимагається підпунктом г) пункту 2.1.3 Поряд-ку.

Довідка аудиторської фірми про наявність умов, що забезпечують дієву систему збе-рігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, передбачена під-пунктом ґ)  пункту 2.3 Порядку, подається до АПУ у довільній формі на фірмовому блан-ку та за підписом керівника аудиторської фірми, скріплена печаткою.

На забезпечення виконання зазначеного вище підпункту Порядку рішенням АПУ від 03.11.2011 № 240/10 затверджено Методичні рекомендації щодо забезпечення аудиторськими фірмами системи зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації

Додатково повідомляємо, що згідно з пунктом 2.5 Порядку інформація до Переліку аудиторських фірм вноситься Секретаріатом АПУ на підставі поданих заявником докуме-нтів відповідно до Порядку.


Читати також:

  1. Перемога професійного аудиту в Україні
  2. Міжнародний аудит визначить ефективність використання бюджетних коштів.
  3. Новий партнер Асоціації консалтингових фірм – Київський університет права НАН України
  4. Як почати консалтинговий бізнес
  5. Для українських підприємств IT-галузі пропонують ввести спеціальний податковий режим

Тема : industry News