Положення про членство

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЧЛЕНСТВО В

АП «АСОЦІАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ»

Київ – 2010
1. ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Статуту АП „Асоціація консалтингових фірм” (далі – Асоціація) з метою реалізації статутних завдань Асоціації, визначає порядок набуття та припинення членства в Асоціації,  права та обов’язки членів, переваги набуття членства в Асоціації.

Членами Асоціації можуть бути суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; громадяни України, іноземці та особи без громадянства, котрі здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які не є учасниками Асоціації і бажають зробити свій внесок в реалізацію цілей, завдань та мети діяльності Асоціації, відповідають вимогам до членства, викладеним в цьому Положенні та інших положеннях і правилах Асоціації.

1.2. Членство в Асоціації надає можливість для

 • ефективного використання ділового потенціалу членів Асоціації;
 • розширення сфери їх діяльності;
 • захисту  професійних, законних, соціальних, економічних та інших  спільних інтересів та прав;
 • розвитку спеціалізації і кооперації виробництва;
 • забезпечення зв’язків з громадськістю та закордонними консалтинговими фірмами й об’єднаннями;
 • удосконалення законодавчої бази щодо регулювання професійної консалтингової діяльності.

1.3. Вимоги й правила, викладені в цьому Положенні, обов’язкові для виконання всіма членами Асоціації.

2. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В АП „АСОЦІАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ”

2.1. Членство в Асоціації є добровільним.

2.2. Для  вступу до Асоціації  подається:

 • заява на ім’я Дирекції Асоціації (додаток 1);
 • анкета члена Асоціації (додаток 2).

2.3. Рішення про набуття чи відмову у набутті членства приймається Дирекцією Асоціації після розгляду зазначених вище документів протягом 10 (десяти) календарних днів з дати подання документів та сплати річного членського внеску.

2.4. Сума річного членського внеску встановлюються відповідним рішенням Дирекції щорічно. На 01.06.2012 року сума річного членського внеску становить 600 гривень (з ПДВ), кошти якого спрямовуються на розвиток Асоціації та підтримку її діяльності.

2.5. Рішення про прийняття набуває чинності після внесення потенційного члена до Книги реєстрації членів Асоціації.

2.6. Після реєстрації члену Асоціації видається відповідне Свідоцтво (додаток 3), яким підтверджується членство в Асоціації.

3. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АП „АСОЦІАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ”

3.1. Членство в Асоціації може бути припинене:

а) за власним бажанням члена Асоціації на підставі заяви;

б) за окремим рішенням Дирекції, якщо член:

 • прострочив сплату річного членського внеску чи інших зборів більше ніж на 6 (шість) місяців;
 • вчиняє дії, що спричинили або можуть спричинити шкоду діловій репутації Асоціації або її членів;
 • не дотримується норм Статуту, цього Положення, інших положень і правил Асоціації;
 • порушує загальновизнані в ділових колах стандарти етичної і професійної поведінки.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АП „АСОЦІАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ”

4.1. Члени Асоціації мають право:

 • бути обраними до органів управління і контролю;
 • висувати на розгляд органів управління Асоціації згідно їх компетенції пропозиції з питань діяльності, перспектив розвитку, нових напрямів діяльності Асоціації;
 • отримувати дані та відомості щодо діяльності Асоціації, ознайомлюватися з річними балансами, звітами Асоціації за згодою Дирекції;
 • користуватися перевагами, передбаченими розділом 5 цього Положення.

4.2. Члени Асоціації  зобов’язані:

 • у своїй діяльності щодо Асоціації керуватися Статутом, цим Положенням, іншими положеннями і правилами Асоціації, виконувати рішення Зборів Учасників та Дирекції Асоціації;
 • брати активну участь у діяльності Асоціації;
 • своєчасно сплачувати річні членські та інші необхідні внески;
 • на вимогу Асоціації  надавати відкриту інформацію про власну діяльність, якщо вона стосується Асоціації або її членів, та не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації.

5. ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА В АП «АСОЦІАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ  ФІРМ»

5.1. Члени Асоціації мають право користуватися перевагами на умовах, що встановлюються Асоціацією:

 • використовувати можливості та ресурси Асоціації для захисту своїх прав, інтересів перед органами виконавчої влади та іншими підприємствами, установами й організаціями, у тому числі через представництво інтересів;
 • отримувати друковане видання Асоціації „Консалтинг в Україні”;
 • розміщувати інформацію рекламного та іміджевого характеру у друкованому виданні Асоціації „Консалтинг в Україні” та на сайті Асоціації;
 • брати участь у бізнес-заходах (семінарах, конференціях, тренінгах, форумах), що проводяться Асоціацією, у тому числі міжнародних;
 • на підставі дозволу Дирекції використовувати логотип та/або фірмовий знак Асоціації на своїх бланках, візитних картках, корпоративних сайтах, рекламних буклетах тощо;
 • відповідно до укладених угод отримувати послуги інших членів Асоціації (аудиторські, консалтингові, оціночні, юридичні, рекламні, рекрутингові тощо) за спеціальними цінами;
 • отримувати кваліфіковані рекомендації від спеціалістів Асоціації щодо вибору виконавця послуг відповідно до напрямів діяльності члена Асоціації, а також бути рекомендованими як виконавець послуг іншим членам Асоціації;
 • бути рекомендованими для проходження навчання, стажування та підвищення кваліфікації персоналу у різних закладах навчання (у тому числі бізнес-школах), розміщених як на території України, так і за кордоном;
 • бути рекомендованими Асоціацією (через підготовку подань і рекомендаційних листів) на отримання грамот, почесних грамот та інших нагород і звань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, профільних міністерств, інших органів виконавчої влади відповідно до напрямів діяльності членів Асоціації.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Положення набуває чинності з моменту його затвердження Дирекцією  Асоціації.

6.2 Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Дирекції.